77771155
Επιλογή Γλώσσας


Περιβαλλοντική Ευθύνη

Περιβαλλοντική Ευθύνη

Από το 2006, η εταιρεία Ecobest Cyprus Ltd. αποτελεί μία δυναμικά αναπτυσσόμενη κυπριακή εταιρεία, προσφέροντας ένα οικονομικό, αξιόπιστο και καινοτόμο σύστημα κατασκευής. Με βασικό άξονα ανάπτυξης το σεβασμό προς το περιβάλλον, η Ecobest προσφέρει κατασκευές με υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης και φιλικές προς το περιβάλλον. Τα προϊόντα της εταιρείας είναι αποτέλεσμα ακαδημαϊκής και τεχνικής έρευνας, τα οποία έχουν ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του εκάστοτε περιβάλλοντος εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, η Ecobest ενεργεί ως θεματοφύλακας του περιβάλλοντος. Θεωρούμε καθήκον μας τη διασφάλιση του περιβάλλοντος και τη μείωση φορέων εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος μέσα από τη βελτίωση της κατανόησης των λειτουργικών κινδύνων και της λήψης προληπτικών μέτρων που απαιτούνται για την αποφυγή πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς.
 
Η περιβαλλοντική ευθύνη της εταιρείας διευρύνεται ακόμη και στον τρόπο κατασκευής του συστήματος τοιχοποιίας Ecobest. Το βιομηχανικό πάνελ τοιχοποιίας αποτελείται από διογκωμένη πολυστερίνη (EPS), ένα υλικό το οποίο κατατάσσεται στα πλέον οικολογικά υλικά του μέλλοντος. Το EPS είναιένα μη-εύφλεκτο και αυτοσβενύμενο, μη τοξικό και χημικά αδρανές υλικό. Με κατηγορία ακαυστότητας Ε, η διογκωμένη πολυστερίνη περιέχει επιβραδυντικά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωση της φλόγας στο υλικό.   Επιπλέον, η διογκωμένη πολυστερίνη δεν αποδίδει χλωροφθοράνθρακα, το γνωστό φρέον, το οποίο είναι επικίνδυνο άεριο, ανθυγιεινό προς τον άνθρωπο και περιβαλλοντικά ζημιογόνο. Επιπλέον, η διογκωμένη πολυστερινή τηρεί όλους τους νέους Περιβαλλοντικούς Κανονισμούς που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι μόνο 10kg EPS εξοικονομούν περίπου 4000 λίτρα πετρέλαιο σε διάρκεια 50 χρόνων. Το υλικό αυτο δεν περιέχει χλωροφθοράνθρακες (CFCs) ή υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs) και ανακυκλώνεται εύκολα και πλήρως.  Χρησιμοποιεί και χρησιμοποιείται ως καθαρή τεχνολογία, ακολουθώντας της αρχές της βιώσιμης και αειφόρου δόμησης, στηριζόμενη στη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμων, μειώνοντας τις εκπομπές Co2 και του όζοντος, χωρίς να συντείνει στην  υπερθέρμανση του πλανήτη.
 
Διεθνώς, η περιβαλλοντική ευθύνη καθίσταται πλέον αυστηρή (strictliability). Η Ecobestυποστηρίζει την ανάγκη αυστηρής περιβαλλοντικής ευθύνης εκ μέρους των επιχειρήσεων του τομέα για την επίτευξη ουσιαστικής συμμόρφωσης προς το δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Τόσο μέσα από την ευρύτερη φιλοσοφία της εταιρείας ως οικολογική, ενεργειακά συμφέρουσα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη, η EcobestCyprusLtdλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο κατά τη διαδικασία παραγωγής των υλικών της όσο και σε σχέση με τα πλεονεκτήματα του ίδιου του υλικού για μέγιστη περιβαλλοντική προστασία.